TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
ThanhTungDZ
7
28929853
2
OKBABY
7
5293931
3
IIII
3
5549054
4
GH__TranKhoi
3
1724054
5
GH__Chim01
1
3780347
6
FM_T05
1
3588296
7
99_LieuMang
1
1830724
8
Bao_Tieu
1
1654889
9
QC_TanLuc
1
1453837
10
GH_BoKhanh
1
755066
11
BaoKeSever
1
725652
12
GH_12h00
1
607799
13
MaoDe
1
275719
14
Ban_Dam
1
212423
15
GH__Vu_QuAng
1
47839
16
GH__PhanTom
1
21844
17
HCM_163
1
19806
18
GH_MAXNHO_
1
12610
19
XHA_SieuGa
1
12003
20
GH_CongKy
1
4330
21
GH_NAVARA
1
2010
22
GH_Chi1Minh
1
1724
23
GH_MienTay
1
629
24
GH_Maid
1
374
25
GH_5m
1
0
26
XHA_GaCuoi
1
0
27
HCM_68
1
0
28
HCM_Top1
1
0
29
GH_PhanTom
1
0
30
Tophunter_
1
0
31
XHA_MrThong
1
0
32
BaoKeChoMoi
1
0
33
40_Producer
1
0
34
GH_BoDeoSoAi
1
0
35
EmAnhHuan
1
0
36
VoDanh_HCM
1
0
37
GH_DIEMNGO
1
0
38
Trade_HP01
1
0
39
_Komatsu_
1
0
40
FamXu
1
0
41
HCM_BatDiet
1
0
42
NgocChoDien
1
0
43
GH_BeHongAnh
1
0
44
XinTiMau
1
0
45
ChauChuThang
1
0
46
GH_AnhNam
1
0
47
GH_KuThi
1
0
48
93_BT
1
0
49
HCM_MuonNam
1
0
50
HCM_MrN
1
0