Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
SroThienSon
101
1449117130
2
TS1
101
0
3
ThienSon
101
0
4
2Phut3Phat
100
1562261741
5
HoangTuEch
100
1562261741
6
TieuBachLong
100
1562261741
7
LinhNhi
100
1562261741
8
Bu
100
1562261741
9
HaiDuong_Pro
100
1562261741
10
Minh_Thu
100
1562261741
11
ThanhDanh1
100
1562261741
12
ThanhDanh2
100
1562261741
13
ThanhDanh3
100
1562261741
14
ThanhDanh4
100
1562261741
15
BaoDepTrai
100
1562261741
16
RongChauAu
100
1562261741
17
MacDinhCan3
100
1562261741
18
RongChauMy
100
1562261741
19
MacDinhCan4
100
1562261741
20
MacDinhCan5
100
1562261741