Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
[GM]
110
100
2
TranKhoi
72
33580471
3
BlackDragon
72
32236856
4
LuongAnhNga
72
1968812
5
DauCatMoi
71
5916965
6
LinhNhi
71
5552865
7
Nga0
70
42521110
8
DinhDucHoan
68
13041069
9
CoGaiVang
67
53211860
10
CongKy
67
45872195
11
Bu
67
37773769
12
K1
67
36104238
13
Sett
67
35330938
14
KA
67
15241451
15
ThichDucDeo
67
11857522
16
BiaHoiHaNoi
66
46255079
17
KimMoChi
66
32345772
18
Lanh
66
30534095
19
TrumLangSon
66
3125660
20
Toc_LangSon
66
1361902