Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
SroThienSon
100
1451012321
2
LinhNhi
97
163182591
3
DamMe
96
1092792606
4
24h_NhoEm
96
1082044380
5
TieuBachLong
96
668799736
6
TrauQuyPhi
95
1390146120
7
DinhDucHoan
95
1313715191
8
caca01
95
1067057538
9
BaoDepTrai
95
994836996
10
163
95
895454017
11
ChuLinhChi
95
876608975
12
LinhDanhThue
95
869617046
13
AnhCools
95
769947498
14
XuanHungVu
95
689447040
15
LinhDan
95
571186327
16
X6_HuyTung
95
425923580
17
ChuLinhTinh
95
340771521
18
T_HoangNam
95
331407179
19
Adidas
95
315275031
20
AnhVInh
95
172603915