Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
[GM]
110
100
2
SroThienSon
90
90331289
3
TranKhoi
89
56625616
4
DinhDucHoan
88
210344042
5
HuyTung
87
189104684
6
DucThinh
87
169489424
7
LinhNhi
87
111840204
8
BeDauGau
86
61015319
9
KaibaSeto
77
47160434
10
SacomBank
77
16039793
11
Mercury
76
106168424
12
AnhCools
76
82934582
13
T_HoangNam
76
33661117
14
TienDepTrai
76
29662686
15
163
76
15674233
16
QuocDung
75
102479630
17
Win4
75
96339949
18
PC45
75
93238667
19
Win3
75
92984723
20
ConBiThu
75
92752320