Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
SroThienSon1
120
586455515
2
HoangTuEch
102
4842298295
3
BEMO2007
102
4842298295
4
PhongVan
102
4842298295
5
AB1
102
4842298295
6
Chip__No1
102
4842298295
7
HaiDuong_Pro
102
4842298295
8
MrDark
102
4842298295
9
Ma
102
4842298295
10
_MeoHoang_
102
4842298295
11
SunHouse
102
4842298295
12
DanhNguyen
102
4842298295
13
163
102
4841547091
14
CaFeDen
102
4841360301
15
TrauQuyPhi
102
4841293515
16
Jupiter
102
4840966277
17
DucToan
102
4840826027
18
HaiDaiKa
102
4840535073
19
__PoKeMon__
102
4840471983
20
ThuBin
102
4840145481