Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
TranKhoi
72
33580471
2
BlackDragon
72
32236856
3
LuongAnhNga
72
1968812
4
DauCatMoi
71
5916965
5
LinhNhi
71
5552865
6
Nga0
70
42521110
7
DinhDucHoan
68
13041069
8
CoGaiVang
67
53211860
9
CongKy
67
45872195
10
Bu
67
37773769
11
K1
67
36104238
12
Sett
67
35330938
13
KA
67
15241451
14
ThichDucDeo
67
11857522
15
BiaHoiHaNoi
66
46255079
16
KimMoChi
66
32345772
17
Lanh
66
30534095
18
TrumLangSon
66
3125660
19
Toc_LangSon
66
1361902
20
X6_HuyTung
66
382957